KVKK Aydınlatma Metni
KVKK Veri İşlenmesi Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz ÇANKIRI TİCARET BORSASI(ÇTB) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1-VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ANKARA TİCARET BORSASI (ATB) “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres         : Kastamonu Yolu Üzeri 6. Kilometre, Kenbağ Mevkii, No:1, Çankırı/Merkez
Telefon      : 0 (376) 213 88 80 - 0 (376) 213 88 81
KEP               : canticbor@hs01.kep.tr
WEB             : www.cankiritb.org.tr
E-Posta     : info@cankiritb.org.tr

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Çankırı Ticaret Borsası ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
           
 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi ve araç yakıt türü
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Çankırı Ticaret Borsası ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 • Vekaletname çıkartılması,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, E
 • Etkinlik ve organizsayon yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi
 • Toplantı ve etkinlik davetlerinin gönderilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Resmi,Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması,
 • EBYS Öncesi Birlik iç ve dış yazışmalarının dosyalanması,
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
 • Arşivin tutulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet,tv hatları,santral),
 • Ulaşım, öğlen yemeği ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 • Teminat mektuplarının iadelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların yönetilmesi,
 • E-Rehber tutulması,
 • AB’nin iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
 • ÇTB nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması,
 • ÇTB bünyesinde yer alan web siteleri ile sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve haber paylaşımı
 • İhale süreçlerinin yönetilmesi,
 • Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması,
 • Yerli Malı Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • Üye ve Personele eğitim verilmesi,
 • Toplantı katılım listelerinin tutulması
 • Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
 • Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
 • Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Üyelerden gelen şikayet/ talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara iletilmesi
 • Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
 • ÇTB kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,
4-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
ÇTB, kişisel verilerinizi Birliğimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7-HAK ve TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle canticbor@hs01.kep.tr  adresi üzerinden, Birliğimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Başvuru Evrağı  veya Genel Sekreterliğimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

KAMERA AYDINLATMA METNİ

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurumun kampüsünde, binalarında, giriş-çıkış kapılarında, kat koridorları, bina dış cepheleri ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibi ve kayıt altına alınması yoluyla Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Kurum meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

 KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı kampüsü, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kişisel veriler, binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığıtarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve  kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığıtarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 15 gündür.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığıbinalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kamera kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.

Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Binasında, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir  Giriş Çıkışlarının Takibi

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları vb. bilgileri elde edilirken Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığıbinasının ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumun meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığıişbu Politika’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Yargıtay Başkanlığı’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 Veri Sahibinin Hakları

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari   ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için  alternatif yollar sunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ANKARA TİCARET BORSASI (ATB) “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres             : Kastamonu Yolu Üzeri 6. Kilometre, Kenbağ Mevkii, No:1, Çankırı/Merkez
Telefon          : 0 (376) 213 88 80 - 0 (376) 213 88 81
KEP               : canticbor@hs01.kep.tr
WEB              : www.cankiritb.org.tr
E-Posta        : info@cankiritb.org.tr

Kurum, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar.

Kurum ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kurum cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

VERİ SORUMLUSU
ÇANKIRI TİCARET BORSASI

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç