BORSAMIZIN HAKKINDA

Borsanın Tanımı

Çankırı Ticaret  Borsası, 5174 Sayılı  Kanunun 28. maddesinde  belirtildiği üzere,   Kanunda yazılı esaslar dairesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve fiyatlarının tespiti ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

Çankırı Ticaret Borsasının Tarihi

27.04.2000 yılında yapılan Organ seçimleri ile Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası İşhanı'nın 3. katında faaliyetine başlamıştır. 18 ay kadar süre ile çalışmalarını burada devam ettiren Borsamız, 01.08.2001 tarihi itibariyle Kenbağ Mevkii'nde bulunan hizmet binasına geçerek faaliyetlerine devam edilmektedir. Toplam 4200 m² alana yayılmış olan Borsamız 3 katlı ve toplam 1440  bir binaya sahiptir.Binamız, üyelerimizin ve ilimizin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedef edinmiştir.

Görevleri

 • Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek.
 • Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü  fiyatlarını  usulü  dairesince,  tespit ve ilan etmek.
 • Alıcı   ve   satıcının,  teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından  yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi  yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
 • 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
 • Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek.
 • Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
 • Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde  bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
 • Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
 • Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 • Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 • Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
 • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak.

Borsanın Yararları

Ticaret borsalarının yarattığı rekabet ortamında tarım ürünleri gerçek değerini bulmakta ve tarım ürünlerinin desteklenmesi dolayısıyla devlete gelen büyük mali yük önemli ölçüde azalmaktadır. Bunun yanında, Ticaret Borsaları'nın gelişmesi ve “ PRİM SİSTEMİ ” nin uygulanması, belge düzeninin yaygınlaşması ve dolayısıyla devletin vergi gelirlerini arttırması bakımından önem arz etmektedir.

Ticaret Borsaları vasıtasıyla rekabet ortamının yaratıldığı piyasalarda, üretici ; kaliteli ürünün değerinden işlem gördüğünü, üretimde miktarın değil kalitenin önemli olduğunu anlayarak, tohum, gübre, ilaç ve benzeri diğer üretim faktörlerinde verimliliğe göre hareket edecektir. Geliri artacak, yeni kbluei ve sigorta imkanlarına sahip olacak, dolayısıyla ülkemizin refah seviyesinin yükselmesine sebep olacaktır.

Ticaret Borsalarının geliştirilmesiyle yaratılacak olan rekabet ortamı ve bunun sağlayacağı bilgi sirkülasyonu, üreticilerin menfaatlerini maksimize etmeleri açısından birlikler halinde hareket etmelerini sağlayacaktır. Tüccar, kalite ve miktar yönünden ürünün piyasadaki arz ve talep projeksiyonunu tahmin ederek fiyatın oluşmasını ve ürünün depolanmasını sağlayacak , bu noktalardan devlete yansıyan maliyetleri azaltacaktır.

Ticaret Borsalarının geliştirilmesiyle, piyasa koşullarında girdi temin etme imkanına kavuşan tarıma dayalı sanayilerin dünya piyasalarında rekabet şansı artacaktır. Artan rekabet gücü ile tarıma dayalı sanayi, uzun dönem üretim ve satış planları yaparak sektörün belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacaktır.

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç