• Çankırı
    +C

TESCİL SERVİSİ

 

CANAN CEYLAN

E-Posta : canan.ceylan@cankiritb.org.tr

 

HASAN BASKAK

E-Posta : hasan.baskak@cankiritb.org.tr

 

1) Borsaya dâhil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak tescillerini sağlamak,

2) Tescil Defterini hazırlamak, Üye alım satım föylerini düzenlemek ve stok takibi yapmak,

3) Borsaya kayıtlı üyelerin ciro durumlarını, alım-satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen üyeleri tespit etmek, gerekli tebligatı çıkarmak ve sonuçları hakkında Genel Sekreterliğe rapor sunmak,

4) Borsa yeri içinde ve dışında yapılan alım-satımları denetleyerek tescil dışı kalan muameleleri tespit edip sonucu hakkında Genel Sekreterliğe bilgi vermek,

5) Borsanın çalışma alanı içinde faaliyet göstermekle birlikte, kuruluşumuza kayıtları olmadığı anlaşılan gerçek kişi ve tüzel kuruluşların, kayıtlarının yapılması amacıyla konunun Muamelat Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,

6) Tahsildarlardan gelen alım-satım beyannamelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesini takip ve kontrol etmek. Alım-satım beyannamelerinde, Borsa gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilâtın uygunluğunu takip etmek, tahakkuk ve tahsilâtla ilgili kayıtların bilgisayar ortamında, Muhasebe Müdürlüğüyle eş güdümlü olarak yürütülmesini sağlamak,

7) Gelir vergisi tevkifatına konu olan tescil işlemlerine ait teminat miktarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu yönde gereken tedbirleri almak.164,175,185 ve 205 Seri no’lu Gelir Vergisi hükümlerine göre vergi tevkifatı gereken tescil işlemlerinde verginin yatırılmasını takip etmek,

8) Borsaya dâhil maddelerin ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin bilgileri ilgili kurumlardan temin ederek, firma bazında tescil dışı işlemleri tespit etmek ve Genel Sekreteri bilgilendirmek,

9)Üyelerin ibraz ettiği alış-satış belgelerinin vergi mevzuatına uygun tanzim edilip edilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra alım satım beyannamelerini Tescil Yönetmeliğine göre düzenlemek ve tahsilatını yapmak, 

10) Yukarıda sayılan görevleri, yasa hükümlerine uygun olarak kendisine bağlı birimlerle yürütmek.

11)Üye Ödüllendirme çalışmaları için gereken her türlü sicil bilgisini ve listesini hazırlamak,

12)Birimi ile ilgili belge ve bilgileri muhafaza etmek,

13) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.

 

 

Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı