• Çankırı
    +C

MUHASEBE SERVİSİ

 

AYNUR ATEŞ

E-Posta : aynur.ates@cankiritb.org.tr 

 Görevleri; 

1) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre, Borsa muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak,

2) Borsanın her türlü alacak haklarını takip etmek ve kanuni süresi içinde yapılması gereken ödemeleri takip etmek,

3) Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık mizan cetvellerini hazırlamak, ödeneği bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini tespit ederek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek,

4) Borsaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ve sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri almak,

5) Borçları tahsil edilecek üyeleri tespit etmek ve bunlar hakkında rapor düzenlemek,

6) Personelin, işe giriş, sigorta ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

7) Personelin aylık maaş bordrolarının tanzim etmek

8) Borsa organ üyelerinin ve personelin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı görevlendirilmelerine ilişkin olarak yolluk ve harcırah bordroları düzenlemek,

9) Vergi Usul Kanununun Borsaya yüklediği görevleri, Genel Sekreterlik talimatına uygun olarak zamanında yapmak,

10) Tahsil, tediye ve mahsup fişlerini kontrol etmek,

11) Meclis, yönetim, hesap inceleme komisyon kararlarını arşivlemek,

12) Borsa personelinin özlük işlemlerini takip etmek,

13) Kadrolu personelin terfi, derece ve kademelerini yapmak,

14) Gün sonunda yapılan tahsilatın veya yapılacak ödemelere ilişkin irsaliyenin talimat veya muhasebeye uygun olup olmadığını kontrol etmek,

15)Satın alınacak hizmet ve ürünler için ilgili yerlerden teklif alımı yapmak ve en uygun hizmet ve ürün alımını gerçekleştirmek ,

16)Üyelerin yıllık aidatlarının tespit edilmesi, belirlenen vadelerde tahsil edilmesinin sağlanması ve gecikmiş alacakların tahsili için  Genel Sekreterlik kanalı ile Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

17)Mevzuat gereği tutulması zorunlu olan defter, belge v.b. evrakları düzenlemek, dosyalamak, muhafaza etmek ve gerektiğinde  ibraz etmek,

18)Üst birim tarafından verilecek diğer işleri yapmak

 

 

Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı