• Çankırı
    +C

GENEL SEKRETER

Canan CEYLAN

 

E-Posta: canan.ceylan@cankiritb.org.tr

 

 

GÖREV TANIMI

 

v  Genel sekreter, Borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir.

v  Genel sekreter, Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek,

v  Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek,

v  Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler.

v  Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek,

v  Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

v  Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

v  Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

v  Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek,

v  Yayın işlerini yönetmek,

v  Borsa İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

v  Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

v  Borsaya gelen evrakın havalesini yaparak, kayıt ve dosyalama işlemlerinin, giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin Borsa Muamelat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

v  Borsa Muamelat Yönetmeliği ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

v  Genel Sekreter, Borsa’ya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Borsa organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

v  Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgenin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak,

v  Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak, 

v  Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

v  Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlemesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak,

v  Genel Sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinin bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir,

 

v  Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarında yokluğunda imza sirkülerinde belirtilen yetkili personel genel sekreterliğe vekalet eder.

 

Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı